Šikana ve škole jako nekončící evergreen

14. 11. 2016 14:58:57
Šikana je stále velice rozšířený a nebezpečný jev vyskytující se na obou stupních základních škol, na středních školách a někdy se objevuje už v mateřské škole. Dle statistik projde nějakou formou šikany až 30% školní mládeže.

Šikana má vždy minimálně dva aktéry, agresora a oběť. Strana agresora je velice brzy posilněna dalšími spolužáky, kteří se bojí, že by se také mohli stát obětí onoho agresora, a tak se raději přidají na jeho stranu. Šikanózní chování agresora ovlivní oběť na jeho další život. Zpravidla oběť, která prožívá/prožila šikanu, stojí na křižovatce života, ze které vedou dvě cesty. Jednou z cest je slepá ulička, kdy má oběť pocit méněcennosti a nedostatečnosti a kdy oběť ztrácí veškeré své sebevědomí. Získává pocit, že si musí vše nechat líbit. Pokud se rozhodne zvolit druhou z cest, která vede z této křižovatky, začne vracet šikanu a přijíždí tak do spleti hned několika ulic a křižovatek a on sám se v budoucnu stává pro někoho agresorem. Každé dítě, které se tedy na škole setká se šikanou, by ji mělo co nejdříve začít řešit, aby nedošlo k onomu výběru –budu obětí po zbytek života X a odteď to budu všem vracet.

Některé děti (oběť) nedovedou o šikaně hovořit, bojí se, že nebudou u rodičů pochopeni a že se situace nezlepší. Uzavírají se tedy do sebe a celý tento problém řeší s bolestí vnitřně. Děti, které vědí, že mají podporu v rodičích a kteří jsou přesvědčeni, že jim rodiče pomohou, se s danou problematikou obrací na ně. Rodič následně dle stupně a závažnosti šikany kontaktuje např. školního mediátora, vedení školy, lékaře, policii, atd. Povinností kontaktovat policii má rodič tehdy, jedná-li se o šikanu s fyzickým násilím, což je druhou fází šikany. V první fází šikany je dítě vystrkováno mimo kolektiv (slovně napadeno, uráženo, jsou mu ničeny jeho věci, atd.). Třetí a čtvrtý stupeň šikany je nárůst agresorů, tedy spolužáků, kteří se postaví na stranu agresora, aby se i oni nestali obětí. Charakteristickým znakem pátého stupně, posledního, je chápání agresorů jako vůdců a kingů a naopak chápání obětí jako otroků.

Agresor i oběť mají charakteristické rysy a ani na jedné straně není vše úplně v pořádku ve výchově a vývoji dítěte v raném dětství.

Agresor je často to dítě:

  • Trpící nedostatkem péče, a to ve smyslu, ,,dělej si, co chceš, hlavně mě neotravuj“. Rodiče nezajímá aktivita dítěte. Dítě přiveze domů ze školy a nechá ho, aby se nudilo, popř. vymýšlelo nějakou aktivitu, která ho zabaví. Takové dítě začne vymýšlet ,,lumpárny a lotroviny“ a to např. jenom proto, aby na sebe upozornilo a vydobylo si zájem matky a otce.
  • Vychovávající v tzv. bezhraniční výchově. Vše je mu povoleno a nemá žádnou povinnost. Nejčastěji se jedná o děti starších rodičů.
  • Nezažívající touhu. Zpravidla má nadbytek materiálních věcí. Rodiče se snaží kompenzovat dítěti to, co oni sami v dětství neměli. Toto dítě vytváří ve škole tzv. ekonomickou šikanu.
  • Vyrůstávající v úzkohraniční výchově, tzn. vše je nakázané a nařízené.

Obětí se velmi často stávají děti:

  • Vysílající do okolí signál slabosti.
  • Učitelské. Rodič je vyučujícím na té samé škole, kde je dítě žákem.
  • Rodičů, kteří je vedou k tomu, že musí žít super čistě a super živě.

Základní škola Rudolfa Koblice zveřejnila na svých webových stránkách minitest pro rodiče. Minitest, prostřednictvím kterého můžete zjistit, zda má Vaše dítě sklony k jednomu z aktérů šikany, si můžete udělat níže.

Nevyhýbejte se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Uvedené znaky nechápejte tak, že se jejich nositel automaticky stane agresorem nebo obětí. Jsou však významným signálem, který při vhodných podmínkách a odpovídající situaci, může dostat vaše dítě do role agresora nebo oběti.

Agresor

a) dítě (ano - ne)
• je zlomyslné
• je impulsivní, nepřiměřeně podrážděné
• často je náladové
• bývá nevraživé, sprosté
• časté jsou u něho projevy zuřivosti, vzteku
• vyžaduje obdiv, chce být středem pozornosti
• má velikášské tendence
• doma i ve škole má časté kázeňské problémy
• je závistivé
• těžko se přizpůsobuje
• nerado přijímá společenské normy
• je hrubé, surové
• má sklony bezdůvodně ničit věci
• je u něj narušen vztah k autoritě
• dává často najevo svou sílu, fyzickou i psychickou převahu
• mezi dětmi se bezohledně prosazuje
• rád zdůrazňuje své přednosti
• touží být mocné
• rádo ovládá druhé, často poroučí
• rádo veřejně ponižuje druhé
• je kruté ke zvířatům
• je kruté k jiným dětem
• často vyvolává rvačky
• má sklony okrádat mladší a slabší
• vyhledává činnosti spojené s rizikem
• zapojuje se do skupin, kde vládne násilí a jsou častější sklony k trestné činnosti
• dělá rádo věci, které druhým vadí
• rádo vyhledává v televizi a filmu násilí
• toto násilí prožívá se zaujetím
• má pocit uspokojení v situaci, kdy vidí utrpení druhého
• těžko vyjadřuje své city
• těžko se vžívá do pocitů druhých
• na kritiku reaguje nepřiměřeně
• má sklony násilně řešit konflikty
• fyzicky napadá druhé i když nejde o sebeobranu
• omezuje druhé v jejich projevech a jednání
• využívá druhých pro své cíle

b) rodina (ano - ne)
• projevuje se ve vaší rodině agresivita, brutalita
• je vůči dítěti uplatňován náročný přístup (vojenský dril, bez potřebné míry lásky)
• prosazují dospělí členové rodiny svoji moc autoritativně
• projevují se v rodině sadistické tendence
• je dítě v rodině často fyzicky napadáno některým členem rodiny (otcem, matkou, sourozenci, nevlastním otcem apod.)
• dochází ve vaší rodině k fyzickému násilí (např. mezi rodiči)
• dítě je v rodině ponižováno
• je některým členem rodiny nenáviděno pro jeho zdravotní postižení, tělesný handicap apod.
• používáte často tělesné tresty
• používáte často nadávky
• ponižujete a zesměšňujete dítě
• zacházíte krutě s dítětem
• dochází často ke konfliktům mezi otcem a dítětem, které končí fyzickým potrestáním
• otec omezuje autonomii dítěte
• otec je k dítěti odměřený, bez potřebné dávky citu a lásky
• matka často používá fyzické tresty
• dává v rodině někdo najevo zklamání z narození dítěte.

Pokud jste byli k sobě, k dítěti i situaci v rodině spravedliví, pak jste si vytvořili určitý obrázek toho, zda se vaše dítě může či nemůže stát agresorem. Pokud v odpovědích převažuje ANO, pak byste neměli otálet a pokusit se změnit vše, co se změnit dá. Jistě vám i v tomto případě mohou pomoci odborníci ve Středisku výchovné péče či v Pedagogicko-psychologické poradně. Na závěr této části jedna rada. Dokážete-li zastavit agresi v dětském věku, máte naději, že snížíte nebo zastavíte riziko kriminalizace v dospělosti. Bude-li tomu naopak, dítě zjistí, že krutost se vyplácí, je-li nepotrestána a jeho brutalita a agresivita poroste.

Oběť

Týrané dítě (ano - ne)
• dítě dává najevo své přednosti výrazně, často i nevhodně
• viditelně zvýrazňuje svůj vřelý vztah k některému učiteli
• odlišuje se výrazně od třídy svou inteligencí (kladně i záporně)
• výrazně se odlišuje svými projevy
• snaží se vetřít do přízně silnějších
• obléká se jinak než ostatní
• je výrazně obézní
• je tělesně slabé, má malou fyzickou sílu
• je tělesně neobratné
• má tělesný handicap nebo vzhledovou vadu
• těžko snáší fyzický střet
• není schopno se ubránit před případným napadením
• má obavy z měření sil
• vyhýbá se tvrdším sportům (hokej, kopaná apod.)
• podceňuje své schopnosti, výkony
• je nešikovné
• nedokáže se vzepřít ústrkům
• nedokáže přijmout běžné škádlení či postrkování
• je viditelně bojácné
• je plaché
• je výrazně citlivé
• mezi vrstevníky se projevuje nevýrazně
• těžko se prosazuje
• těžko navazuje kontakt s vrstevníky
• nemá kamarády, je osamělé
• má nízké sebevědomí
• je zamlklé, neprůbojné
• nesnáší posměch
• často pociťuje zahanbení
• není schopné vzbudit sympatie dětí i dospělých
• nedokáže poskytnout citovou odezvu
• je příliš sebekritické
• snadno propadne panice a malomyslnosti
• se svými pocity se těžko svěřuje i svým rodičům

Převažuje u vašeho dítěte ANO nebo NE? V případě, že převažuje ANO, je nutné vyhledat pomoc, protože sami situaci asi těžko zvládnete. Nečekejte a začněte, dokud je čas. Šikana se v prvních stádiích většinou těžko pozná, ale stopy, které zanechá na dítěti, bývají hluboké a často i trvalé. Změnit zjištěný stav v případě převažujících ANO je nutné v zájmu vašeho dítěte. Obraťte se proto na Pedagogicko-psychologickou poradnu, pomohou vám i pracovníci Střediska výchovné péče.

Když už se oběť rozhodne svěřit rodičům, musí rodič vždy zakročit. Šikana nikdy nepřestane a nikdy se sama nevyřeší. Důležité je, aby rodič i učitelé naslouchali dětem a snažili se mu maximálně pomoci.

ZDROJ MINITESTU: ZŠ Rudolfa Koblice

Autor: Nadace Naše dítě | pondělí 14.11.2016 14:58 | karma článku: 16.82 | přečteno: 527x

Další články blogera

Nadace Naše dítě

Příběh se šťastným koncem

Na konci května jsme se zúčastnili předání speciálně upraveného vozu pro handicapovaného Filípka. Nadace Naše dítě přispěla rodině Směšných na dodávku s elektricky ovládanou plošinou pro invalidní vozík částkou 236 000 korun.

6.6.2018 v 16:58 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 6 |

Nadace Naše dítě

Běžci společně s Nadací Naše dítě zakoupí sluchadla

I v tomto roce se Nadace Naše dítě spojila s běžeckým závodem City Cross Run & Walk Prague, který se koná 15. 10. 2017.

27.9.2017 v 15:07 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 43 |

Nadace Naše dítě

Pohybem pro dobrou věc přes tři Milíčovské kopce

V sobotu, 23. 9. 2017, se konal první ročník charitativního běhu Pohybem pro dobrou věc přes tři Milíčovské kopce. Sportovní odpoledne pořádala Městská část Praha-Újezd a celkový výtěžek z běhu věnovala Nadaci Naše dítě.

25.9.2017 v 15:00 | Karma článku: 4.09 | Přečteno: 90 |

Nadace Naše dítě

5 000 000 Kč za jeden týden?

Tři, dva, jedna teď! Chopte se nákupních košíků a zamiřte do prodejních uliček. Nákupní horečka pro podporu ohrožených dětí začíná v prodejnách drogerie a parfumerie ROSSMANN již dnes.

11.9.2017 v 12:50 | Karma článku: 5.45 | Přečteno: 291 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Ztlumeno

Dá se sledovat televize bez sluchu?

Když někdo slyší, často ani netuší, že existují skryté titulky pro sledování televize bez zvuku. A když přestane slyšet, je bezradný.

20.5.2019 v 7:52 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 14 | Diskuse

Michal Konečný

Šelmy psovité.

Až do nynějška jsme si mysleli, že největším predátorem českých hvozdů je kůrovec.V posledních letech se na Broumovsku (a prý i v jiných částech české krajiny) objevili vlci. Sto letech od chvíle, kdy byl vlk u nás vyhuben.

20.5.2019 v 7:47 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jiří Štágl

Mouchy, stopaři a děti

Když jedete autem vlahým letním podvečerem naší krajiny, zjistíte, že už ani ty mouchy nejsou co bývaly. Zatímco před dvaceti lety jste měli hmyzem zadělané světlomety a čelní sklo, dnes je to pro řidiče celkem pohoda.

20.5.2019 v 6:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 78 | Diskuse

Lumír Vitha

Vyprahlá pole + zatopená údolí = ideálně vlhká krajina

V poslední době se vynořují děsivé články o blížící se (bez)vodní katastrofě a o tom, kolik miliard který mocipán vrhne (nebo by aspoň vrhnul, kdyby měl tu moc) do opatření k zadržení vody v krajině. Často ne nepodobných kravině.

20.5.2019 v 6:15 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 14 | Diskuse

Pavla Drahoňovská

Život s demencí

Kdy vlastně končí život? Je to až smrtí nebo dříve, kdy člověk už jenom přežívá, bez vlastní aktivity.

19.5.2019 v 21:27 | Karma článku: 22.10 | Přečteno: 424 | Diskuse
Počet článků 44 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 401

Nadace Naše dítě se již od roku 1993 zabývá ochranou a pomocí týraným, zneužívaným, zanedbávaným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem. Nadace pomáhá formou finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracujeme s řadou uznávaných mezinárodních organizací a podílíme se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie. Za mediální podporu děkujeme Blog IDnes.cz

Najdete na iDNES.cz